Mendoakan Kebaikan Untuk Waliyul Amri

Mendoakan Kebaikan Untuk Waliyul Amri

Para imam Ahli Sunnah semenjak generasi-generasi pertama senantiasa berusaha menjelaskan jalan yang lurus yang ditempuh oleh orang-orang terbaik mereka dari kalangan sahabat, tabi’in, dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka dalam kebaikan.

Di antara pokok yang agung yang mereka jelaskan kepada umat adalah wajibnya mentaati waliyyul amr dan haramnya memberontak kepada mereka, tidak berhenti sampai di sini bahkan mereka melampauinya kepada hal yang lebih khusus lagi, yaitu mendoakan waliyyul amr dengan taufiq, kebaikan, dan kelurusan jalan, inilah sebagian di antara perkataan-perkataan mereka tentang hal itu :

Al-Imam Abu Ja’far Ath-Thohawi (wafat tahun 321 H) berkata :

ولا نرى الخروج على أئمتنا و ولاة أمورنا وإِن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عزوجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة

”Dan kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan para waliyyul amr kami, meskipun mereka berbuat kecurangan, kami tidak mendoakan kejelekan kepada mereka, kami tidak melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka, kami memandang ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Alloh Azza wa Jalla sebagai suatu kewajiban selama mereka tidak memerintah kepada kemakshiyatan, dan kami doakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan” (Aqidah Thahawiyyah beserta Syarahnya 2/540 ).

Al-Imam Abu Utsman Ash-Shabuni (wafat tahun 449 H ) berkata :

ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين و غيرهما من الصلوات ، خلف كل إِمام ، برا كان أو فاجراً ، ويرون جهاد الكفرة معهم ، وإِن كانوا جَوَرة فجرة ، ويرون الدعاء لهم بالإِصلاح والتوفيق والصلاح ، وبسط العدل في الرعية

“Dan Ashabul hadits memandang sholat Jumat, Iedain, dan sholat-sholat yang lainnya di belakang setiap imam yang muslim yang baik maupun yang fajir, mereka memandang hendaknya mendoakan para pemimpin dengan taufiq dan kebaikan, dan menyebarkan keadilah terhadap rakyat” (Aqidah Salaf Ashabil Hadits, hal. 106 ).

Dan ketahuilah Wahai Saudaraku yang mulia, sesungguhnya para imam tersebut tidaklah mencukupkan menggoreskan kalimat-kalimat ini di dalam tulisan-tulisan mereka, bahkan mereka juga menerapkan perkara ini di dalam kehidupan mereka, dan menyampaikannya di hadapan manusia sebagai pengajaran dan arahan kepada mereka, lihatlah sebuah contoh dalam hal itu dari Imam Ahli Sunnah wal Jama’ah Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang selalu mendoakan kebaikan kepada penguasa, Abu Bakr Al-Maruudzi berkata : Aku mendengar Abu Abdillah ( Al-Imam Ahmad ) menyebut Khalifah Al-Mutawakkil seraya mengatakan :

إِني لأدعو له بالصلاح والعافية …

”Sesungguhnya aku selalu mendoakan kepadanya dengan kebaikan dan keselamatan … ” (As-Sunnah oleh Al-Khollal hal. 84).

Begitu sangat beliau di dalam menghasung umat untuk mendoakan kebaikan terhadap waliyyul amr, beliau lontarkan ucapan beliau yang masyhur dan menjadi hikmah yang diikuti oleh lisan-lisan manusia, yaitu :

لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إِلا في السلطان

”Seandainya aku memiliki do’a yang mustajab maka tidaklah aku jadikan kecuali pada penguasa” (Siyasah Syar’iyyah hal. 218 ).

Maka sepantasnyalah bagi kaum muslimin yang ingin menegakkan kewajiban nasihat, dan menempuh jalan Salaf, sepantasnyalah bagi mereka mengkhususkan kepada waliyyul amar di dalam sebagian dari do’a-do’a kebaikan mereka, duhai seandainya orang-orang yang berkubang di dalam kehormatan para waliyyul amr berhenti dari apa yang mereka lakukan, dan menggantinya dengan do’a kebaikan, seandainya mereka melakukan ini maka sungguh ini adalah baik bagi mereka, ditambah lagi bahwa menyibukkan diri dengan pelanggaran-pelanggaran kehormatan tidaklah memeperbaiki, bahkan akan menyesakkan dada dan memperbanyak dosa, Al-Hafizh Abu Ishaq As-Sabi’i berkata :

ما سب قومٌ أميرهم إِلا حُرموا خيره

Tidaklah suatu kaum mencaci penguasa mereka kecuali diharamkan mereka dari kebaikannya” ( Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam At-Tamhid 21/287 ).

Dan sepantasnyalah para ulama dan para da’I untuk menjelaskan kedudukan doa’ dari nasihat, menghasung manusia semuanya kepadanya, dan mengkhabarkan kepada mereka bahwa inilah manhaj Salafush Shalih, dan hendaknya para khathib tidak melupakan waliyyul amr di dalam do’a-do’a mereka pada hari Jum’at, Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata :

ويسن أن يدعو – أي الخطيب – للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، ويدعو لإِمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين ، وعليه عملهم ، لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح ، من منهج أهل السنة والجماعة ، وتركه من منهج المبتدعة ، قال الإِمام أحمد : ( لو كان لنا دعوة مستجابة ، لدعونا بها للسلطان ) ولأن في صلاحه صلاح المسلمين .
وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله

”Dan disunnahkan bagi khathib agar mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dengan apa-apa yang membawa kebaikan di dalam agama dan dunia mereka, dan mendoakan para pemimpin kaum muslimin dan waliyyul amr mereka dengan kebaikan dan taufiq. Dan dahulu mendoakan kebaikan kepada para waliyyul amr adalah hal yang dikenal di kalangan kaum muslimin, dan merupakan amalan mereka, karena mendoakan para waliyyul amr dengan taufiq dan kebaikan termasuk manhaj Ahli Sunnah wal Jama’ah, dan meninggalkannya termasuk manhaj Ahli Bid’ah, Al-Imam Ahmad berkata: ” Seandainya aku memiliki do’a yang mustajab maka tidaklah aku jadikan kecuali pada penguasa ” , dan karena di dalam kebaikan penguasa adalah kebaikan kaum muslimin.

Dan sungguh telah ditinggalkan sunnah ini sehingga jadilah manusia menganggap aneh do’a kebaikan terhadap para waliyyul amr dan berburuk sangka kepada orang yang melakukannya” (Al-Mulakhkhosh Al-Fiqhi 1/182).

Faidah mendoakan kebaikan untuk Waliyul Amr

Mendoakan kebaikan terhadap waliyyul amr mengandung faidah-faidah yang bayak sekali, di antaranya :

Pertama: Seorang muslim beribadah dengan do’a ini, karena dia ketika mendengar dan taat kepada waliyyul amr adalah melaksanakan perintah Alloh, karena Allah berfirman (yang artinya): “Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian“ (QS. An-Nisa’ : 59 ).

Maka seorang muslim mendengar dan mentaati waliyyul amr sebagai suatu ibadah, dan termasuk mendengar dan taat kepada waliyyul amr adalah mendoakan mereka, Al-Imam Nashiruddin Ibnul Munayyir Rahimahullah ( wafat tahun 681 H ) berkata:

الدعاء للسلطان الواجب الطاعة ، مشروع بكل حال

”Mendoakan seorang penguasa yang wajib ditaati adalah disyari’atkan dalam semua keadaan ” (Al-Intishaf di dalam Hasyiyah Al-Kaasyif 4/105 – 106).

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berkata :

الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات

”Mendoakan waliyyul amr termasuk qurbah yang paling agung dan termasuk ketaatan yang paling utama ” (Risalah Nashihatul Ummah Fi Jawaabi ‘Asyarati As’ilatin Muhimmah dari Mausu’ah Fatawa Lajnah wa Imamain).

Kedua: Mendoakan Waliyyul Amr adalah melepaskan tanggung jawab menjalankan kewajiban, karena do’a termasuk nasihat, dan nasihat wajib atas setiap muslim, Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata :

إِني لأدعو له [أي السلطان ] بالتسديد والتوفيق – في الليل والنهار – والتأييد وأرى ذلك واجبا عليَّ

”Sesungguhnya aku mendoakan dia ( yaitu penguasa ) dengan kelurusan dan taufiq – siang dan malam – serta dukungan dari Allah, dan saya memandang hal itu wajib atasku” (As-Sunnah oleh Al-Khollal hal. 116 ).

Ketiga: Mendoakan waliyyul amr adalah satu dari tanda-tanda Ahli Sunnah wal Jama’ah, maka orang yang mendoakan waliyyul amr menyandang salah satu sifat dari sifat-sifat Ahli Sunnah wal Jama’ah, Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari berkata :

وإِذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى ، وإِذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح ، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله

”Jika Engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah ahli hawa, dan jika Engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah ahli Sunnah Insya Alloh ” (Syarhus Sunnah hal. 116 ).

Keempat: Sesungguhnya mendoakan waliyyul amr akan kembali manfaatnya kepada para rakyat sendiri, karena jika waliyyul amr baik, maka akan baiklah rakyat dan sejahtera kehidupan mereka, Al-Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Shahihnya dari Qais bin Abi Hazim bahwa seorang wanita bertanya kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq : ” Apakah yang membuat kami tetap di dalam perkara yang baik ini yang didatangkan Alloh setelah Jahiliyyah ?“, Abu Bakar menjawab :

بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم

Tetapnya kalian di atasnya selama istiqamah para pemimpin kalian terhadap kalian” (Shahih Bukhari 3/51 ).

Fudhail bin ‘Iyadh berkata :

لو كانت لي دعوةٌ مستجابة ما جعلتها إِلا في السلطان

”Seandainya aku memiliki do’a yang mustajab maka tidaklah aku jadikan kecuali pada penguasa “, ketika ditanyakan tentang maksudnya maka Fudhail bin ‘Iyadh berkata :

إذا جعلتُها في نفسي لم تَعْدُني.وإِذا جعلتها في السلطان صَلَح فصَلَح بصلاحه العبادُ والبلاد

”Jika saya jadikan do’a itu pada diriku maka tidak akan melampauiku, sedangkan jika saya jadikan pada penguasa maka dengan kebaikannya akan baiklah para hamba dan negeri ” (Diriwayatkan oleh Al Barbahari di dalam Syarhu Sunnah hal. 116-117 dan Abu Nu’aim di dalam Al-Hilyah 8/91-92 dengan sanad yang shahih).

Kelima: Jika waliyyul amr mendengar bahwa rakyatnya mendoakan kebaikan padanya maka dia akan senang sekali dengan hal itu, yang membuatnya mencintai rakyatnya dan mengupayakan apa saja yang membahagiakan mereka. Ketika Al-Imam Ahmad menulis surat kepada Khalifah Al-Mutawakkil maka sebelum diserahkan kepadanya beliau memusyawarahkannya dengan Ibnu Khaaqan menteri Al-Mutawakkil, Ibnu Khaaqan berkata kepada beliau: ”Seyogyanya surat ini ditambah dengan do’a kebaikan untuk khalifah karena dia senang dengannya“, maka Al-Imam Ahmad menambahnya dengan do’a kebaikan kepada khalifah (As-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 1/133-134 )

Penutup

Inilah sedikit yang bisa kami paparkan tentang masalah ini. Akhirnya kami memohon kepada Alloh dengan nama-namaNya yang indah dan sifat-sifatNya yang luhur agar selalu memperbaiki para waliyyul amr kaum muslimin,dan mengarahkan mereka kepada al-haq. Dan semoga Alloh selalu memberikan taufiq kepada kita semua dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang baik darinya. Amin.

والله أعلم بالصواب

***

Penulis: Ust. Arif Fathul Ulum bin  Ahmad Saifullah

Artikel Muslim.or.id

🔍 Tasybik Adalah, Bacaan Setelah Salam, Biografi Ustadz Firanda, Hukum Berhijab Bagi Wanita Muslim, Logo Allah Swt

About Author

Arif Fathul Ulum

Pengajar di PP Al Ukhuwah Sukoharjo, kontributor majalah Al Furqon

View all posts by Arif Fathul Ulum »

Leave a Reply